"Χωρίς αμφιβολία το ROM θα γίνει κλασσικό !"

Jonathan Larcher, curator of the Cinémathèque française's avant-garde film series, (EHESS/CRAL):

"Χωρίς αμφιβολία το ROM θα γίνει κλασσικό !"